Leveringsvoorwaarden

Wij geven op alle producten 100% fabrieksgarantie. Garantieclaims worden door leverancier of producent beoordeeld.

Producten kunnen binnen 14 dagen geruild worden in de winkel. Indien wij het terug moeten sturen zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. De Overeenkomst
1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.
3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.

  1. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
  2. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van €68 excl. btw.
  3. Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste €454 bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid.
  4. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
  5. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 2. Garantie
De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie valt ten eerste slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen); ten tweede ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding

1b Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.1c. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
1.c.1. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
1.c.2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
1.c.3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

2 a. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. 2 b. Verzendkosten cq. vervoerskosten worden niet vergoed. 2 c. Mocht een artikel niet voor garantie in aanmerking komen, wordt er automatisch uitgegaan van totaalverlies en zal het desbetreffende artikel niet meer geretourneerd worden, maar vernietigd.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 4. Verkoop met inkoop
Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of ander zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 5. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, optimale service bieden, koper/opdrachtgever tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

7.1 Privacy gegevens over het bezoek van deze site zullen alleen gebruikt worden om de bezoekersaantallen en het totale aantal pageviews in beeld te brengen en om inzicht te krijgen in het gebruik van de site. De gegevens die verstrekt dienen te worden om een account aan te maken om toegang te krijgen tot afgeschermde onderdelen, zijn niet voor andere bezoekers of derden beschikbaar. Wij zullen deze gegevens niet verkopen aan derden. Emailadressen die bij ons bekend zijn, zullen staan alleen in ons bestand om onze nieuwsbrief te versturen. Wij zullen deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Artikel 6. Voorbehoud
Aan publicatie kunnen op generlei wijze enige rechten worden verleend.

Publicatiefouten onder voorbehoud.